ARNO Tartu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2022/23
2023/24
Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |

Lasteaia andmed
Tartu Lasteaed Pääsupesa
Lasteaia nimi Tartu Lasteaed Pääsupesa
Liik Tartu munitsipaallasteaed
Lasteaia aadress Sõpruse pst 12
Kontakt Jana Pillmann
direktor
511 9756
Jana.Pillmann@raad.tartu
Ele Adamson
õppejuht
5345 1685
Ele.Adamson@raad.tartu.ee

Rita Nemvalts
majandusjuht
5347 1861
Rita.Nemvalts@raad.tartu.ee

Alge Ahuna
infojuht
5919 2829
Alge.Ahuna@raad.tartu.ee
_______________________________
Lasteaia pidaja esindaja:
Kaspar Kreegimäe
kaspar.kreegimae@.tartu.ee
Tartu Linnavalitsus
Haridusosakonna alushariduse valdkonna juht

Lasteaiakoha küsimused:
Riina.Voore@tartu.ee
+372 5042 506
Lisainfo Tartu Lasteaed Pääsupesa on kaasava hariduse põhimõtetest lähtuvalt lasteaed, mis väärtustab koostöökultuuri ning kus mängivad ja õpivad koos nii eakohase arenguga kui erivajadustega lapsed ning lapsekeskse kasvatuse ja õpetuse rakendamisel toetutakse Hea Alguse põhimõtetele ning õppe- ja kasvatustegevust planeerides lähtutakse lapse (eri)vajadusest, väärtustatakse iga lapse individuaalsust ning arendatakse last lähtuvalt tema huvidest ja võimetest. Meie 11 rühmaruumi on Hea Alguse põhimõtteid arvestades jaotatud tegevuskeskusteks, võimaldades lapsel tegutseda nii erinevates gruppides kui ka individuaalselt. Lasteaia-, liit-, sobitus- ja erirühma(de)s, kus lapsed on vanuses 1,5–7 aastat, tagatakse lapse igakülgne võimetekohane areng individuaalsete, grupi- ja ühistegevuste paindliku organiseerimise, tegevuskeskustes olevate vahendite mitmekesisuse ning tegevuste lõimimise ja diferentseerimise kaudu.

Pakkudes erinevaid hariduslikke- ja raviteenuseid kehapuudega lastele, oleme veendunud, et eakohase arenguga lapsed jõuavad erivajadustega kaaslasteni sõpruses, mängus ja ühistes õpitegevustes, nad on erivajadustega lastele eeskujuks suhtlemisel ja sotsiaalsete oskuste omandamisel ning õpivad üksteist aitama ja toetama. Erivajadustega lapsed aitavad eakohase arenguga lastel mõista ja arvestada kui erinevad me oleme. Meie käitumiskultuur ja tegevused lähtuvad väärtuskasvatuse põhimõtetest. Usume, et sedaviisi on parem igaühele meist ja meil kõigil üheskoos.

Lapse arengu toetamisel on oluline meeskonnatöö. Lisaks õpetaja(te)le (sh liikumisõpetaja, ujumisõpetaja ning muusikaõpetaja) ja õpetaja abi(de)le tegelevad lastega tugispetsialistid (eripedagoog, logopeed, psühholoog, füsioterapeut). Lasteaia meeskonda kuulub ka taastusarst.

Lähtudes varajase märkamise ja sekkumise põhimõttest nõustavad meie tugispetsialistid koostöös Tartumaa Rajaleidja keskusega vajadusel ja eelneval kokkuleppel kõiki lapsevanemaid (nii kodused kui ka teistes lasteaedades käivad lapsed) lapsele vajaminevate teenuste ja sobiva rühmaliigi valikul.

Tartu Lasteaed Pääsupesa on praktikabaasiks Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilastele ning MTÜ Hea Algus Koolituskeskuse täiendusõppes osalejatele.

Tartu Lasteaed Pääsupesa kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku ning meie bassein ja võimlemisruum loovad head võimalused mitmekülgseks kehaliseks tegevuseks.

Tartu Lasteaed Pääsupesa rakendab Kiusamisest vaba metoodikat, mille eesmärk on luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse hoolivuse ja austusega, kiusamise korral sekkutakse ja aidatakse kaaslast, kes seda ise teha ei suuda. Kiusamisest vaba metoodika põhineb väärtustel - sallivus, austus, hoolivus ja julgus.

LP – mudel on õppekeskkonna ja pedagoogilise analüüsi mudel, mis baseerub teaduslikel uurimistel ning toetab kaasava õppe idee elluviimiseks vajalike korralduspõhimõtete väljatöötamist. Lasteaia tasandil on LP - mudeli eesmärk luua koostöökultuur, mida iseloomustab õpetajate omavaheline hea koostöö ning ühised eesmärgid.

WANDA meetodi kaudu saab analüüsida praktilisi olukordi toetudes teoreetilisele raamistikule. Väärtustades pedagoogide tööd õppija ja analüüsijana ning tagamaks nende tegevusvõimekus on neil võimalus kasutada WANDA meetodit, mille rakendamine toetab uuenenud õpikäsitluse juurutamist õpiprotsessi.TASUB TEADA

Tartu Linnavolikogu 30.06.2016 määrusega nr 115 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel
vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" on alates 01.01.2017 kehtestatud uus põhimõte kohatasu määra leidmiseks
(st 15% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu seaduse § 26 lg 5 alusel kehtestatud töötasu alammäärast) ning erisused kohatasu suuruses.
Tartu Linnavolikogu 20.01.2022 määrus nr 8 Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 115 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine.
Alates 01.01.2020 on lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta 81,00 €
Tartu Lasteaed Pääsupesa toidukulu päevamaksumus 1.7 € alates 01.03.2017 on kinnitatud Tartu Lasteaed Pääsupesa direktori 15.02.2017 käskkirjaga nr 59 Toidukulu päevamaksumuse ja toidukordade jaotuvuse kinnitamine.
Ujumisõpetuse kuutasu on 3,50 €

Veebilehe aadress https://tartupaasupesa.weebly.com
Rühmad õppeaastal 2022/23
Vanuste kaupa näidatakse täitmisel kohti (kui on).
ID Jrk Nimetus Liik Keel Vanus alates Vanus kuni Kohti 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a HEV

Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |
PIKSEL