ARNO Tartu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2023/24
2024/25
Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |

Lasteaia andmed
Tartu Lasteaed Pääsupesa
Lasteaia nimi Tartu Lasteaed Pääsupesa
Liik
Lasteaia aadress Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Sõpruse pst 12
Üldtelefon 59192829
Peamine e-post [email protected]
Lisakontaktid Jana Pillmann
direktor
511 9756
[email protected]
Ele Adamson
õppejuht  
5345 1685
[email protected]

Rita Nemvalts
majandusjuht
5347 1861
[email protected]

Alge Ahuna
infojuht  
5919 2829
[email protected]
_______________________________
Lasteaia pidaja esindaja:
Kaspar Kreegimäe
[email protected]
Tartu Linnavalitsus
Haridusosakonna alushariduse valdkonna juht

Lasteaiakoha küsimused:
[email protected]
+372 5042 506
Lisainfo Tartu Lasteaed Pääsupesa on kaasava hariduse põhimõtetest lähtuvalt lasteaed, mis väärtustab koostöökultuuri ning kus mängivad ja õpivad koos nii eakohase arenguga kui erivajadustega lapsed ning lapsekeskse kasvatuse ja õpetuse rakendamisel toetutakse Hea Alguse põhimõtetele ning õppe- ja kasvatustegevust planeerides lähtutakse lapse (eri)vajadusest, väärtustatakse iga lapse individuaalsust ning arendatakse last lähtuvalt tema huvidest ja võimetest. Meie 11 rühmaruumi on Hea Alguse põhimõtteid arvestades jaotatud tegevuskeskusteks, võimaldades lapsel tegutseda nii erinevates gruppides kui ka individuaalselt. Lasteaia-, liit-, sobitus- ja erirühma(de)s, kus lapsed on vanuses 1,5–7 aastat, tagatakse lapse igakülgne võimetekohane areng individuaalsete, grupi- ja ühistegevuste paindliku organiseerimise, tegevuskeskustes olevate vahendite mitmekesisuse ning tegevuste lõimimise ja diferentseerimise kaudu.

Pakkudes erinevaid hariduslikke- ja raviteenuseid erivajadustega lastele, oleme veendunud, et eakohase arenguga lapsed jõuavad erivajadustega kaaslasteni sõpruses, mängus ja ühistes õpitegevustes, nad on erivajadustega lastele eeskujuks suhtlemisel ja sotsiaalsete oskuste omandamisel ning õpivad üksteist aitama ja toetama. Erivajadustega lapsed aitavad eakohase arenguga lastel mõista ja arvestada kui erinevad me oleme. Meie käitumiskultuur ja tegevused lähtuvad väärtuskasvatuse põhimõtetest. Usume, et sedaviisi on parem igaühele meist ja meil kõigil üheskoos.

Lapse arengu toetamisel on oluline meeskonnatöö. Lisaks õpetaja(te)le (sh liikumisõpetaja, ujumisõpetaja ning muusikaõpetaja) ja õpetaja abi(de)le tegelevad lastega tugispetsialistid (eripedagoog, logopeed, psühholoog, füsioterapeut).

Tartu Lasteaed Pääsupesa on praktikabaasiks Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilastele ning MTÜ Hea Algus Koolituskeskuse täiendusõppes osalejatele.

TASUB TEADA

Tartu Linnavolikogu 20.01.2022 määrus nr 8 Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 115 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine.
Alates 01.01.2020 on lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta 81,00 €
Tartu Lasteaed Pääsupesa toidukulu päevamaksumus 2.10 € alates 01.09.2022 on kinnitatud Tartu Lasteaed Pääsupesa direktori 20.06.2022 käskkirjaga nr 77 Toidukulu päevamaksumuse ja toidukordade jaotuvuse kinnitamine.
Ujumisõpetuse kuutasu on 5.00 €

Veebilehe aadress https://tartupaasupesa.weebly.com/
Rühmad õppeaastal 2023/24
Vanuste kaupa näidatakse täitmisel kohti (kui on).
ID Jrk Nimetus Liik Keel Vanus alates Vanus kuni Kohti 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a HEV

Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |
PIKSEL